Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Orienteringsklubben Pan

tirsdag den 19. marts kl. 19.45 på Silistria.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Det reviderede regnskab vil være fremlagt på Silistria senest en uge før generalforsamlingen.

 4. Behandling af indkomne forslag. Medlemmers forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8×24 timer før generalforsamlingens start.

 5. Fremlæggelse af budget og eventuel kontingentfastsættelse for det kommende år.

 6. Valg af formand (i ulige år). Lone Secher er på valg og modtager genvalg.

 7. Valg af kasserer (i lige år).

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6. Camilla Bevensee er på valg.

 9. Valg af suppleanter. Alle er på valg og modtager genvalg.

 10. Valg af revisor. Hans Bloch er på valg, men modtager ikke genvalg

 11. Indstilling til udnævnelse af æresmedlem
  • Iht. § 4 i vedtægterne indstiller bestyrelsen Ida Bobach til æresmedlem. Udnævnelsen kræver at 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer for indstillingen.
 12. Eventuelt

  • Uddeling af Pan-Præstationen.

  • Uddelinger for særlig indsats i 2018.

  • Information om JWOC 2019.

I forbindelse med generalforsamlingen vil klubben traditionen tro sørge for lidt at spise. Vi forsøger, at det skal være før generalforsamlingen, så formanden ikke skal overdøve de knurrende maver efter træningen.

Vel mødt.

Bestyrelsen.