Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Orienteringsklubben Pan

tirsdag den 26. maj 2020 kl. 19.00-20.00.

Der er fortsat et forsamlingsforbud i kraft, og klubhuset Silistria er lukket. Bestyrelsen har derfor ikke anset det for realistisk at kunne afholde en fysisk generalforsamling inden sommerferien.

I stedet afholdes generalforsamlingen virtuelt via konferenceværktøjet ZOOM. Benyt følgende link:
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68846360516

Fra kl. 17-18 er der en “generalprøve” åben, som man kan teste med: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69984427036

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Det reviderede regnskab har været fremlagt på Silistria, og kan findes her: http://okpan.dk/bestyrelsesreferater/%C3%85rsregnskab%202019%20endeligt.pdf

 4. Behandling af indkomne forslag. Medlemmers forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8×24 timer før generalforsamlingens start.

 5. Fremlæggelse af budget og eventuel kontingentfastsættelse for det kommende år.

 6. Valg af formand (i ulige år).

 7. Valg af kasserer (i lige år). Kell Sønnichsen er på valg.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6. Kent Lodberg og Ulrik Johansen er på valg.

 9. Valg af suppleanter. Alle er på valg.

 10. Valg af revisor. Jan Thomsen er på valg.

 11. Eventuelt. Under dette punkt plejer Pan-præstationen at blive uddelt, ligesom bestyrelsen havde planlagt at præsentere Strategi 2025. Begge dele udsættes til en senere lejlighed, når vi igen kan mødes på Silistria.

Vel mødt.

Bestyrelsen.